This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

W WIELU KWESTIACH

5

W wielu kwestiach to, co religijne, i to, co prawne jest w religii mahometańskiej po prostu identyczne. Wyznawcy islamu dzielą się na dwa odłamy: sunnitów

WYLICZANIE CECH

7

Wyliczenie cech charakterystycznych socjalistycznych ideologii krajów Trzeciego Świata należy zacząć od mocnego podkreślenia ich akceptacji dla religii jako wyznania i światopoglądu. Ten ostatni niemal wszędzie

RÓŻNE IDEOLOGIE

6

Analizując różne ideologie Trzeciego Świata, często spostrzegamy takie, które kiedyś określiły się jako socjalistyczne. Towarzyszyło temu mocne podkreślanie ich swoistości, przy czym wyraźnie stwierdzano, że

ZJAWISKO W USA

10

Zjawisko to w USA swą genezą sięga końca ubiegłego stulecia, kiedy tym właśnie mianem określono zwolenników reform politycznych i gospodarczych zakładających zwiększenie uprawnień władz państwa. Reformy

JAK UCZY HISTORIA

9

Jak uczy historia, dążności populistyczne pojawiały się często w sytuacjach kryzysowych, kiedy ambitni politycy podejmowali próbę zdobycia władzy. Szukając poparcia mas, kreślili przed nimi wielkie

W KONTEKŚCIE UWAG

8

W kontekście tych uwag warto zastanowić się nad miejscem idei demokracji w omawianej myśli, a także ustosunkować się do częstego określenia ideologii Trzeciego Świata jako

WSZYSTKIE RZĄDY PAŃSTW

12

To przypomina nam myślenie o państwie właściwe dla ideologii autorytarnej. Coraz częściej w krótkich dziejach krajów Trzeciego Świata ten autorytaryzm ma wymiar jednoznacznie militarys- tyczny.

MOCNE ZAMANIFESTOWANIE

11

Należy przede wszystkim zauważyć mocne zamanifestowanie idei niepodległości i suwerenności, ujmowanych w postaci wezwań do obrony i rozwoju własnej niezawisłości przez stworzenie efektywnej rodzimej gospodarki.

POLE WIDZENIA

13

Przed 1989 r. do krajów Trzeciego Świata nie włączano państw pozaeuropejskich rządzonych przez partie komunistyczne wierne ideom marksizmu-leninizmu oraz uzna­jące wartość historycznych doświadczeń ZSRR. Te

MYŚL POLITYCZNA TRZECIEGO ŚWIATA

14

Użycie tego niegdyś modnego i niemal powszechnie akcep­towanego w świecie nauki terminu może wzbudzić zdziwienie w sytuacji, gdy obecnie coraz częściej kwestionuje się jego sensowność,

NIEKTÓRZY DZIAŁACZE

15

Warto tu przypomnieć, że niektórzy działacze partii komunistycznych umieli przyznać, iż także ich błędy sprzyjały sukcesom ultralewicy również wśród młodszych generacji współczesnych społeczeństw kapitalistycz­nych .

MIMO POTĘPIEŃ

16

Niestety, mimo tych pryncypialnych potępień zjawisko to jest stałym elementem rzeczywistości politycznej wielu krajów współczesnego świata. Co więcej, obserwujemy ponawianie prób nadania temu zjawisku przez

NIE TYLKO TECHNIKA

17

Tak więc przemoc przestawała być tylko instrumentem czy techniką działania, stając się wartością samą w sobie. Pomijając historyczną genezę takiego sposobu myślenia o terrorze, trzeba

WYRAŹNE FORMACJE

18

Odnotujmy także sytuacje w systemach dyktatorskich tak totalnie represyjnych, że — wydawać się może — jedyną formą opozycji bez względu na jej motywacje może być